Förslag 1

Kap 7. FÖRENINGARNA
1 § Medlemskap i förbundet
Ideell förening, bestående av enbart fysiska personer, får efter skriftlig ansökan och genom beslut av förbundsstyrelsen upptas som medlem i förbundet om nedanstående villkor är uppfyllda.

 1. Ansökan om medlemskap är upprättad enligt anvisningar och åtföljd av föreningens organisationsnummer​, ​medlemsförteckning samt stadgar vilka skall ha upprättats på grundval av RF:s normalstadgar för idrottsförening.
 2. Föreningen på sitt program har sådan verksamhet som administreras av förbundet.
 3. Föreningen har förbundit sig att i sin verksamhet i tillämpliga delar följa förbundets och RF:s stadgar, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.
 4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till förbundet eller till RF redan ansluten förening.
 5. Föreningen har betalt den medlemsavgift som förbundsmötet eller förbundsstyrelsen bestämt.
  Om ansökan avslås skall förbundet meddela den sökande föreningen skälet härför. Beslut om avslag får överklagas skriftligen hos förbundsstyrelsen.

[Nytt stycke:]
Förening som ej uppfyller kraven i föregående stycke kan efter skriftlig ansökan och genom beslut av förbundsstyrelsen upptas som tillfällig medlemsförening i förbundet. Följande villkor gäller för tillfällig medlemsförening:

 1. Föreningen har närvorrätt vid förbundets årsmöte
 2. Föreningen har ej rösträtt vid förbundets årsmöte.
 3. Föreningen är inte skyldig att erlägga medlemsavgift till förbundet
 4. Föreningen har rätt att delta i Svenska Mästerskapen
 5. Medlemsskap i tillfällig medlemsförening utgör inte grund för valbarhet till landslag eller andra internationella sammanhang där förbundet representeras

Förslag 2

Gammal lydelse:
Kap 3 VALBEREDNING 1 § Sammansättning med mera
Valberedningen består av ordförande och minst två ledamöter valda av årsmötet. Antalet ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen. Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Ny lydelse:
Kap 3 VALBEREDNING 1 § Sammansättning med mera
Valberedningen utgörs av en representant från varje röstberättigad medlemsförening. Representanten är föreningens styrelseordförande eller annan medlem som föreningsstyrelsen utser. I valberedningen företräder föreningens representant föreningsstyrelsen, och framför sådana kandidater som föreningsstyrelsen funnit lämpliga.

Valberedningen sammankallas av förbundsstyrelsen senast sex veckor innan årsmöte. Valberedningen utser inom sig ordförande och sammanträder sedan när valnämndens ordförande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.